O nás

Jsme společenství věřících lidí z Tišnova a okolí, kteří vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Naše víra a poznání vychází z Bible, která je Bohem zjeveným Slovem daným člověku. Jako místní sbor – církev se podřizujeme Bohem stanovenému vedení a řádu popsanému v Novém Zákoně. Posláním našeho společenství je oslavovat Boha a skrze životy jednotlivých věřících sloužit a zvěstovat evangelium všem lidem.

Scházíme se při pravidelných nedělních shromážděních, kde společně chválíme Boha písněmi, nasloucháme Jeho Slovu, modlíme se za potřebné a sdílíme se o své zkušenosti. Ježíš Kristus miluje každého člověka a proto i mezi námi jsou lidé všech generací. Jako křesťané se modlíme za své město a věříme v jeho duchovní rozkvět i materiální rozvoj. Naše setkání jsou otevřená pro každého. K bohoslužbám se setkáváme každou neděli v 9:00 v Tišnově v prostorách RC Studánka na Riegrově 318.

Dále nás můžete pravidelně najít v kavárně DIANA, která vytváří příjemné prostředí k společnému setkávání a studiu Bible. Jste zváni ve úterky od 18:00 hod. Mezi naše další activity patří Tvořivé večery žen, Anglické dny či Herní večery atd. Aktuální informace o těchto akcích naleznete vždy na těchto stránkách.

Kresťané Tišnov jsou součástí společenství sborů sdružených v Křesťanských sborech, evidovaných u Ministerstva kultury podle zákona o církvích.  Nejsme závislí na státní podpoře a od státu nepobíráme žádné dotace.

Rádi se s Vámi setkáme při našich pravidelných shromážděních i dalších aktivitách. Každý je srdečně zván.